Odstoupení od kupní smlouvy(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný (nebo ofocený) na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Jméno a příjmení kupujícího:

 ……………….………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresa:                                                

...................................................................................................................................................................................

Kontaktní údaje (telefon a e-mail):


...................................................................................................................................................................................

 

 

Jméno a příjmení podnikatele (či název firmy)                      Martina Trávníčková
IČ podnikatele                                                                      04770293
Adresa podnikatele                                                              Na Kapli 614,
                                                                                            763 61  Napajedla
E-mail:                                                                                 umartiny@umartinytravnickove.cz 

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

 

Vážená paní, vážený pane,

dne ……………...... jsem na Vašich internetových stránkách www.hedvabijakosperk.cz s Vámi prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel/a kupní

smlouvu, jejímž předmětem bylo níže uvedené zboží:

………………………………………………………………………………………………………………… (dále jen zboží).

 

Uvedené zboží mi bylo doručeno dne ………...............  společně s dokladem o koupi (fakturou č. ……………........). 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené zboží nenaplnilo má očekávání, využívám svého práva a v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

 

Uvedené zboží Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce v takovém stavu, v jakém jsem ji přijal/a, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši

................ Kč včetně poštovného a balného ve výši ............ Kč, které jsem při koupi výše uvedeného zboží zaplatil ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku

v celkové výši ..........................Kč odešlete bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na účet č............................................

vedený u ....................................................................................

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji.

S pozdravem  

...........................................................

(vlastnoruční podpis)

 

V…………………………………………………………………dne…………………………………………..

 

Přílohy: Kopie daňového dokladu (faktura č. ……………..........)